top of page

Taidekasvatusnäkemykseni

Kuvataidekasvatus on väylä, jonka avulla on mahdollista kuvitella toisia (parempia) maailmoja, ymmärtää erilaisuutta, asettua toisen ihmisen asemaan ja kasvattaa empatiakykyä.

Taide voi mielestäni olla väylä jäsen- tää maailmaa, kasvaa ihmisenä sekä kas- vattaa itseluottamusta. Pedagogina pyrin kannustamaan kriittiseen ajatteluun ja kunnioittamaan toisia ihmisiä, eläimiä ja luontoa, maailmaa ylipäätään. Ajattelen, että jokaisella on mahdollisuus löytää oma tapansa kuvalliseen ilmaisuun, ja minulle taiteellisessa toiminnassa tärkeämpää on matka kuin päämäärä (lopputulos).

Pedagogiikka & Työpajat: Bio

Yhteisöllisyys

Sekä pedagogisessa toiminnassani että taiteellisessa työskentelyssäni minulle on tärkeää yhteisöllisyys. Ryhmien kanssa työskennellessä koen erittäin tärkeäksi hyvän ryhmähengen luomisen. Ajattelen, että hyvä ryhmähenki antaa eväitä toki yhteisiin tekemisiin, mutta myös omaan taiteelliseen työskentelyyn. Luokkahuoneessa kuitenkin toimitaan ryhmässä ja näkemyk- seni mukaan myös yksilötyöskentely on turvallisempaa ja helpomaa, jos luottamus toisiin on hyvä. Yhteisö, yhdessä tekeminen ja osallistuminen ovat taidepedagogi- sen suuntautumiseni punainen lanka.

Pedagogiikka & Työpajat: Text

Keskustelu ja dialogisuus

Pedagogina uskon keskusteluun ja siihen, että myös oppilailla on mahdollisuus opettaa toinen toisiaan, sekä myös opettajaa. Keskusteluilla mahdollistetaan myös itsereflektio, joka on näkemykseni mukaan usein avainasemassa taiteellisessa prosessissa. Mielestäni opettajan tehtävä on tukea oppilaiden omaa oivalluksen tietä ja antaa siihen tilaa ja mahdollisuuksia. Myös arviointi on mielestäni perustellumpaa sanallistettuna ja keskustellen, kuin opettajan määräämin numeroin.


Dialogisuus tarkoittaa sitä, että annetaan kaikille tilaa olla sellaisia kuin on, eikä tehdä oletuksia toisista. Hyvään dialogisuuteen kuuluu toista ihmistä kunnioittava vastavuoroisuus ja sen hyväksyminen, että olemme kaikki erilaisia.

Pedagogiikka & Työpajat: Bio

Turvallisuus ja inklusiivisuus

Dialogisuus ja yhteisöllisyys (ryhmäyttä- minen) jo itsessään sisältävät turvallisuuden teeman. Se on kuitenkin niin tärkeä osa kaikkea, että se on syytä nostaa esille yksinään. Kaikessa pedagogisessa toiminnassa turvallisuus on ehkä tärkein elementti, ja haluan kaiken pedagogisen toimintani olevan turvallista kaikille.

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat arvoja, jotka ohjaavat opettajuuttani vahvasti. Ajattelen, että jokaisella on oikeus saada kuulua ryhmään ja yhteiskuntaan täysin oikeuksin, omana itsenään.

Pedagogiikka & Työpajat: Text
Pilvilinna.jpg

PILVILINNA

Espoon kaupungin tapahtumille suunniteltu osallistava taideteos. 2018. Kuva: Robert Sjöblom

Pedagogiikka & Työpajat: Image
Turvapaikanhakijat_1.jpg

RAUHANKYYHKY

Luonan vastaanottokeskukseen toteutetut seinämaalaustyöpajat turvapaikanhakijoille. 2016.
Kuva: Outi Neuvonen

Pedagogiikka & Työpajat: Image
pitsiverho_paja.jpg

PITSIVERHO

Pitsiverho-installaation tekemiseen osallistui työpajoissa paikallisia alakoululuokkia ja päiväkotiryhmiä. 2020. Kuva: Maiju Kaitala.

Pedagogiikka & Työpajat: Image
bottom of page